Gewoon….voor de duidelijkheid.

Algemene voorwaarden van Blue Beagle websites & -hosting (hierna Blue Beagle te noemen) gevestigd te Mariahoop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Roermond onder nummer 52954870.


 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Blue Beagle en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.


 

2. Aanbieding en acceptatie

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Blue Beagle gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen in principe na 30 dagen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Blue Beagle is ontvangen en geaccepteerd.

2.3 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.


 

3 Duur en beëindiging

3.1 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

3.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd mét stilzwijgende verlenging kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van een periode van de overeenkomst.

3.3 Blue Beagle heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op een andere manier het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.


 

4 Levertijd

4.1 De door Blue Beagle opgegeven termijnen zijn globaal en slechts informatief.
Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.


 

5 Ontoerekenbare tekortkomingen

5.1 In aanvulling van alles wat in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden een ontoerekenbare tekortkoming van Blue Beagle op:
a. tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelancercontract;
b. vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.

5.2 Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan een maand duurt (voor een eenmalige opdracht) of twee maanden (voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd), behoudt Blue Beagle zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen.
Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.
Blue Beagle behoudt zich in dat geval wel het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.


 

6 Prijzen

6.1 Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Blue Beagle.
Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Blue Beagle worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.2 De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in lid 1 voorzien:
a. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
b. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Blue Beagle kenbaar zijn gemaakt;
c. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Blue Beagle in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Blue Beagle weinig of geen invloed kan uitoefenen;
d. tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat het niet werd gewenst.

6.4 Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Blue Beagle gebruikelijke methoden.

6.5 Blue Beagle is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Blue Beagle niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.

6.6 Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

6.7 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders vermeld.

6.8 Blue Beagle heeft het recht de tarieven te wijzigen.
Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt.

6.9 Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de in artikel 6.8 bedoelde wijziging is Opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

6.10 Zonder iets af te doen aan het voorgaande is Blue Beagle gerechtigd één maal per jaar haar prijzen te indexeren volgens de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek.
De indexering van haar prijzen geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst op te zeggen en artikel 6.9 is op de indexering dus niet van toepassing.


 

7 Betalingsvoorwaarden

7.1  Blue Beagle is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening door middel van een factuur een verrekenbaar voorschot te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit.
Bij gebreke van betaling daarvan is Blue Beagle gerechtigd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

7.2 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Blue Beagle aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling.
Vanaf de vervaldatum is Blue Beagle gerechtigd 1% rente per maand op het uitstaande factuurbedrag in rekening te brengen.
Indien Blue Beagle zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag (inclusief verschuldigde rente) met een minimum van 100 Euro exclusief BTW.

7.3 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Blue Beagle binnen twee weken na factuurdatum aan Blue Beagle schriftelijk kenbaar te maken.
Zonder een dergelijk bezwaar wordt Opdrachtgever geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.


 

8 Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op het door Blue Beagle ontwikkelde materiaal in het kader van deze overeenkomst berusten bij Blue Beagle.
Rechten worden aan Opdrachtgever verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarden dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

8.2 Blue Beagle vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden op grond van octrooirechten of intellectuele eigendomsrechten.
Opdrachtgever is verplicht Blue Beagle bij deze vrijwaring zowel in als buiten rechte te ondersteunen.

8.3 Blue Beagle is niet gehouden tot vrijwaring indien:
a. de (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever aan Blue Beagle;
b. Opdrachtgever de door Blue Beagle geleverde zaken op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voorzover aan Blue Beagle bekend) waren bestemd, geleverd of ontwikkeld;
c. in door Blue Beagle geleverde zaken door anderen dan Blue Beagle wijzigingen zijn aangebracht of op een andere manier zijn bewerkt.


 

9 Geheimhouding

9.1 Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.


 

10 Informatie

10.1 Opdrachtgever zal alle gegevens en documenten, welke Blue Beagle nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

10.2 Blue Beagle heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

10.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Blue Beagle ter beschikking gestelde gegevens en documenten.

10.4 Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever is Blue Beagle niet aansprakelijk.


 

11 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

11.1 Voor zover Blue Beagle bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Blue Beagle op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Blue Beagle.

11.2 Blue Beagle is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur, materialen of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Blue Beagle, daaronder begrepen de door Blue Beagle meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige apparatuur, materialen of programmatuur van derden.

11.3 Indien de aansprakelijkheid van Blue Beagle voor schade van Opdrachtgever moet worden aangenomen, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden.
Iedere aansprakelijkheid van Blue Beagle voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Blue Beagle van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Blue Beagle tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

11.5 Blue Beagle aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.


 

12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle volgens een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Blue Beagle zolang Opdrachtgever nog geen volledige betaling heeft verricht van de overeenkomst, inclusief alle eventuele extra kosten volgens artikel 7.3.

12.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde zaken geldt, is het Opdrachtgever niet toegestaan betreffende zaken te verwijderen (bijvoorbeeld: te verkopen aan derden, buiten bereik van Blue Beagle te plaatsen of af te voeren).


 

13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Blue Beagle behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

13.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.


 

14 Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Blue Beagle en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

14.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht aanhangig worden gemaakt.


 

15 Garantie

15.1 Blue Beagle staat in voor de kwaliteit van de door Blue Beagle verleende diensten en geleverde apparatuur en materialen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen wordt vermeld.

15.2 Op door Blue Beagle uitgevoerde diensten en reparaties wordt drie maanden garantie verleend.

15.3 Blue Beagle is gerechtigd de garantie te laten vervallen indien:
a. De Opdrachtgever de apparatuur of materialen heeft verwaarloosd;
b. De Opdrachtgever wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Blue Beagle zijn verricht;
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen;
d. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

15.4 Voor de door Blue Beagle geleverde apparatuur, materialen of programmatuur valt Blue Beagle terug op de garantie van de betreffende producent/leverancier.
Blue Beagle is niet zelf aansprakelijk voor de garantie van betreffende apparatuur, materialen of programmatuur, maar zal zich wel inspannen om opdrachtgever bij garantieproblemen terzijde te staan.